Regionalistika a regionální geografie vytvářejí postupy zabývající se vymezováním, typologií, hierarchií, charakteristikou, hodnocením, srovnáváním a vývojem regionů. Cílem předmětu je, aby student zvládl základní terminologii a metodologii regionalistiky a regionální geografie a vytvořil si tak základní znalosti, schopnosti a dovednosti pro další studium v oboru regionální rozvoj. Tyto znalosti, schopnosti a dovednosti studenti využijí v navazujících předmětech. 

Účelem předmětu je:

• V oblasti sídel a osídlení: definovat a typologicky rozčlenit sídla na města a vesnice, definovat sídla v administrativním pojetí jako obce, charakterizovat osídlení a charakterizovat aglomerace a typologicky je rozčlenit.

• V oblasti regionalizace a popisu regionů popsat a typově zatřídit region, charakterizovat regiony v pojetí geografickém, urbanistickém, ekonomickém a administrativním.

• V oblasti typologického rozdělení regionů a jejich základních charakteristik vymezit jednotlivé regiony, popsat vlastnosti regionu, typologicky rozdělit regiony, řádovostně hierachizovat regiony, popsat a charakterizovat základní regionální rozdíly.

• V oblasti regionálních procesů popsat základní regionální procesy a jejich úrovně, popsat a typologicky rozdělit procesy migrace a mobilit, vysvětlit sídelní (regionální) dělbu práce a popsat a typologicky rozdělit proces urbanizace.

• V oblasti sociálně geografického systému a modelů prostorového uspořádání území popsat a vysvětlit vývoj sociálně geografického systému, popsat a vysvětlit modely uspořádání území / systému osídlení a popsat a vysvětlit modely prostorové organizace města.

Předpokládanými výstupy předmětu jsou, že student bude umět:

• definovat a typologicky rozčlenit sídla na města a vesnice

• definovat sídla v administrativním pojetí jako obce

• charakterizovat osídlení

• charakterizovat aglomerace a typologicky je rozčlenit

• pracovat se základními pojmy regionalistiky

• typologicky určovat a zatřiďovat jednotlivé typy sídel

• chápat postavení jednotlivých sídel v systému osídlení


Celkem lze v předmětu získat 100 bodů s následujícím rozdělením výsledků:

91-100 bodů - výborně (A)

81-90 bodů - velmi dobře (B)

71-80 bodů – dobře (C)

61-70 bodů – uspokojivě (D)

51-60 bodů - dostatečně (E)

50 a méně bodů – neprospěl/a (F)


Až 20 bodů lze získat za aktivní účast na exkurzi. Dalších 80 bodů v rámci písemné zkoušky - testu, který si klade za cíl prověřit, do jaké míry student zvládl přednášené učivo a bude sestavena průřezově z odpřednášené látky a doporučené literatury v rozsahu 20ti otázek. 

– viz vzorové otázky níže. Za každou správnou odpověď student získá 4 body. 


Vzorové otázky testu

1) Velká města jsou města s cca:

a) 50.000 obyvateli

b) 100.000 obyvateli

c) 500.000 obyvateli

d) s více než 1.000.000 obyvatel


2) Charakterizujte aglomeraci.


3) Vysvětlete princip Zipfova zákona.